نمایندگی پخش باکیفیت ترین تخم گشنیز شمال

نمایندگی پخش باکیفیت ترین تخم گشنیز شمال از روند مراحل کشت و سیر تکاملی این گیاه برای دوست داران آن می گوید.
تخم گشنیز گیاهی با ارزش غذایی بسیار بالا که کشت آن در ایران رو به گسترش است و کشور های عربی به تولیدات این گیاه در ایران علاقه داشته و سرمایه گذاری های بسیار خوبی در ایران در حال انجام دارند. تخم گشنیز برای تولید به بذر نیاز دارد و بهترین زمین های مورد استفاده برای کاشت این گیاه زمین های آهکی می باشد.
آفتاب گیر بودن مکان مورد نظر برای کشت تخم گشنیز بسیار مهم است و برای کاشت این گیاه در هر هکتار میزان 20 کیلوگرم بذر استفاده می شود و بعد از 15 روز تخم های گشنیز جوانه می زند.
برای داشتن حداکثر میزان اسانس تخم گشنیز بهتر است در زمان کشت از کود های فسفر و آمونیوم نیترات استفاده شود.
منبع: گیاهان دارویی و زینتی