مرکز فروش فله تخم گشنیز ایرانی

مرکز فروش فله تخم گشنیز ایرانی برای بانوانی که دچار درد های قاعدگی شدیدی هستند راه حل ویژه ای دارد.
یکی از مشکلات بانوان درد های شدید آن ها در زمان قاعدگی می باشد. برخی از بانوان نیز قبل از موعد دوره ی قاعدگی دچار این درد ها می شوند و در واقع شروع دوره قاعدگی آن ها زمان مشخصی ندارد. آن ها می توانند با استفاده از دم کرده ی گیاه تخم گشنیز نه تنها از درد خود در این دوره بکاهند همچنین می توانند به زمان شروع آن نظم ببخشند.
تخم گشنیز طبع سردی دارد و میزان خونریزی در این دوران را کاهش داده و با متعادل ساختن مزاج و داشتن نقش تسکینی در گذراندن این دوران بانوان را تسکین می دهد.
منبع: گیاهان دارویی و زینتی