خرید تخم گشنیز اصل تازه برای بیماری

برای خرید تخم های گشنیز برای درمان بسیاری از بیماری های مختلف چگون اقدام نماییم؟بهترین قیمت برای خرید تخم های گشنیز تازه و درمانی چقدراست؟
تخم های گشنیز دارای ویتامین های مختلفی از جمله ویتامین های ای و ب میباند این تخم گیاهان به دلیل ویژگی های درمانی و بسیار عالی که دارند در قدیم مورد تحویز اطبا میبود امروزه هم این تخم های گشنیز برای درمان اغلب بیماری های رودوی و داخلی مورد استفاده واقع میگردند برای خرید تخم های گشنیز باید به این نکته توجه داشته باشد که این گیاهان در مناطق سردسیر کشت میشوند.
منبع: گیاهان دارویی و زینتی